E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 

Име на проекта на нормативния административен акт Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ветово

Доклад към проекта на нормативния административен акт Доклад към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ветово

Предложение Предложение
Сигнатура ОбС-ДЗ-65
Дата на постъпване 19.08.2021 год.
Вносители Димитър Денев – заместник-кмет на Община Ветово
Разпределение по комисии  
Постъпили възражения, становища и предложения  


Назад