E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 

Име на проекта на нормативния административен акт

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Ветово

 

 

Доклад към проекта на нормативния административен акт

Мотиви и Докалад към Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Ветово

 

Предложение Предложение
Сигнатура  ОбС-ДЗ-37
Дата на постъпване 28.02.2023 г.
Вносители  д-р Мехмед Мехмед - кмет на Община Ветово
Разпределение по комисии
Постъпили възражения, становища и предложения  


Назад