E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 

Име на проекта на нормативния административен акт

Проект  на НАРЕДБА №8 за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Ветово

 

Доклад към проекта на нормативния административен акт

Мотиви и Докалад към Проекта на НАРЕДБА №8 за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Ветово

Предложение Предложение
Сигнатура  
Дата на постъпване  
Вносители  д-р Мехмед Мехмед - кмет на Община Ветово
Разпределение по комисии  
Постъпили възражения, становища и предложения  


Назад