E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

   Бюлент Руфатов Салимов

     Председател на Общински съвет-Ветово

          Bobi

        инж. Петко Иванов Ахмаков
    Заместник - председател на ОбС-Ветово

Ahmakov

Юмгюл Шерифова Яшарова

Председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих

Yumgul

Идириз Мохаремов Панджаров

Председател на ПК по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет


Idiriz

 

Недялка Петрова Паригвоздева

Председател на ПК по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт.


Nedqlka

 

Гюнейт Исметов Тюлеовлуев

Председател на ПК по селско стопанство, екология и опазване на околната среда

Gyuneyt

 

Мурад Сейфетинов Камбешев

Председател на ПК по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство

Murad

 

Нежля Реджебова Ислямова

Председател на ПК по етика и установяване на конфликт на интереси

Nejlq