E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

     

1. Прилагане на спешна мярка съгласно чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от 15 март 2002 г. по реда на чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) №1197/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

 

 

 

Председател на ОбС:

         /Бюлент Салимов/

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКЛАДНИ  Назад