E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД  

 

1.Приемане на Годишен план за паша на пасищни животни на територията на Община Ветово за 2024/2025 стопанска година.

Годишен План

Вносител: Венцислав Чавдаров – заместник-кмет на Община Ветово

2. Предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Вносител: Венцислав Чавдаров – заместник-кмет на Община Ветово

3. Отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор №66229.276.266, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора ”, находящ се в землището на град Сеново, община Ветово, местност „Дъбака“, ЕКАТТЕ 66229, актуван с АЧОС №3331/15.08.2022 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

 

 

Председател на ОбС:    /п/

             /Бюлент Салимов/

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКЛАДНИ 

Поправка на Решение №78 по Протокол №09 от 19.02.2024 на Общински съвет - Ветово

Вносител: Бюлент Салимов – председател на ОбС – ВетовоНазад