E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД  

 

1. Определяне на възнагражденията на председателя на Общински съвет - Ветово и на заместник-председателя на Общински съвет - Ветово.

Вносител: Гюнейт Тюлеовлуев – Общински съветник в ОбС - Ветово

2. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Вносител: Бюлент Салимов – председател на ОбС – Ветово

 

Председател на ОбС:    /п/

             /Бюлент Салимов/

 Назад