E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

  

1. Решение на общински съвет Ветово за одобряване на проектобюджета за 2024 г. и на актуализираните  бюджетни прогнози за 2025 и 2026 г. на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

2. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ II-54 в квартал 13 по регулационния план на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, община Ветово, област Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

3. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.190.3-100 /стар №190003/, с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност "Чий коджа баир", ЕКАТТЕ 15151, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

4. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подобрен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за "Нова част на ВЕ (Въздушен електропровод) 110 kV "Каменово", собственост на  "Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

5. Приемане на програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2024 - 2034 година в Община Ветово.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

6. Даване на съгласие за разделяне /делба/ на имот с идентификатор 10803.7.290 - публична общинска собственост, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, находящ се в землището на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, местност "Леската".

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

7. Приемане на дарение от "КАОЛИН" ЕАД.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

8. Приемане на Актуализирана програма за реализация на План за интегрирано развитие на Община Ветово за периода 2021-2027 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

9. Корекция по бюджета на община Ветово в частта на местни дейности в разходната част, дофинансиране и в разчета на финансиране на капиталовите разходи пред 2023 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

10. Приемане на дарение от "ВАТИЯ КВАРЦ" АД.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

11. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ площ от 40,00 (четиридесет) кв.м., за поставяне на преместваем обект - каравана по чл. 56 от ЗУТ и 5 броя маси, находящ се УПИ V-2176, кв.174 по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, община Ветово, област Русе.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

12. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XXVI-38 в квартал 23 по регулационния план на град Ветово ЕКАТТЕ 10803, община Ветово, област Русе.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за ПИ 66229.13.2, местност "Испиденца" в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

14. Одобряване на Подобрен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура за външно електрозахранване до поземлен имот с идентификатор 10803.179.15, местност „Чукур бунар“ в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

15. Дофинансиране на учебни заведения и детски градини с оглед оптималното им функциониране пред учебната 2023/2024 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

 

16. Разни.

17. Изказвания на граждани.

 

Председател на ОбС:    /п/

             /Инж. Петко Ахмаков/Назад