E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

  

1. Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2022 г., на сметките за средства от Европейския съюз и отчета за състоянието на общинския дълг.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Ветово.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ветово, Приложение 1 и Приложение 2.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

4. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XI-1646 в квартал 78 по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

5. Даване на съгласие за продажба на терен - общинска собственост, с площ 46,00 (Четиридесет и шест) кв. м., представляващ придаваема част по улична регулация към УПИ VI-416 в кв.50 по регулационния план на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

6. Предоставяне безвъзмездно за управление на имот - частна общинска собственост на Народно читалище "Нов живот - 1894" - град Сеново.

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

7. Учредяване на право на прокарване на трасе за кабелна линия 20 kV от стълб на БЕЛ 20 kV "Писанец" до трафопост тип БКТП 1x1000 kVA, 20/0,4 kVв УПИ II-2168, кв. 200 по плана на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, и преминаващ през имот - общинска собственост, находящ се в град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, с обща площ 143,46 кв. м.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

8. Одобряване на задание за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на трасе на довеждащ водопровод за ПИ 10803.161.2, находящ се в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, местност "Параджика"

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

9. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ I-1795 - За обществено и делово обслужване, УПИ II-1795 - За обществено и делово обслужване, УПИ III - За Инженерно-техническа инфраструктура и УПИ IV - За озеленени площи, кв. 174 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

10. Отпускане на еднократна помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

11. Отпускане на еднократна помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

12. Отпускане на еднократна помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

13. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.507.1 /стар №507001/, с начин на трайно ползване "Широколистна гора ", находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност "Кайрака", ЕКАТТЕ 15151, атакуван с АЧОС №2200/24.01.2012 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

14. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот № 15151.190.3-59 /стар №190003/, с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност "Чий коджа баир", ЕКАТТЕ 15151, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

15. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот № 15151.190.3-72 /стар №190003/, с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност "Чий коджа баир", ЕКАТТЕ 15151, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

 16. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот № 15151.190.3-99 /стар №190003/, с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност "Чий коджа баир", ЕКАТТЕ 15151, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

17. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.190.3-89 /стар №190003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност „Чий коджа баир“, ЕКАТТЕ 15151, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

18. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.190.3-30 /стар №190003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност „Чий коджа баир“, ЕКАТТЕ 15151, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

19. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.190.3-29 /стар №190003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност „Чий коджа баир“, ЕКАТТЕ 15151, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

20. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на представляващ Гараж №2 с площ 21 кв.м., находящ се в УПИ IV-322, кв.23 по регулационния план на село Писанец, ЕКАТТЕ 56441, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

21. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №39832.111.433, начин на тайно ползване "Мочурище", находящ се в землището на село Кривня, Община Ветово, ЕКАТТЕ 39832.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

22. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 10 кв. м., разположено в сутерена на "Сграда за културни мероприятия", находящ се в УПИ VII, кв. 160 по регулационния план на град Ветово, община Ветово, ЕКАТТЕ 10803.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

23. Приемане на корекции в капиталовата програма на община Ветово за 2023 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

24. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Ветово към 30.06.2023 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

25. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №67578.5.92/стар №000006/, с начин на трайно ползване "Деградирало трайно насаждение", находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, местност "Аша орман", ЕКАТТЕ 67578.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

26. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №67578.100.2 /стар №100002/, с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, местност "Лагера", ЕКАТТЕ 67578.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

27. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.190.3-93 /стар №190003/, с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност "Чий коджа баир", ЕКАТТЕ 15151, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

28. Даване на съгласие за разделяне /делба/ на имоти с идентификатор 10803.292.304 и 10803.292.922 - публична общиснка собственост, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за селскостопански, горски,  ведомствен път, находящи се в землището на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, местност "Татарски лоя".

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

 

29. Разни.

30. Изказвания на граждани.

 

Председател на ОбС:    /п/

             /Инж. Петко Ахмаков/Назад