E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

  

1. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот с идентификатор №67578.85.4 /стар №085004/ по КККР, начин на трайно ползване "Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение", находящ се в землището на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, актуван с АПОС №2300 от 14.11.2012 г.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово.

2. Предоставяне безвъзмездно за управление на имот - публична общинска собственост на Народно читалище "Просвета - 1910" - град Глоджево.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово.

3. Решение на общински съвет Ветово за приемане на разчети за капиталови разходи-2023 година.

  Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово.

4. Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК, на инвестиции, финансирани от ВиК оператора през 2022 г., като задължителни, поети като ангажимент при сключване на договор от 17.12.2015 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е Община Ветово) и оператора "Водоснабдяване и Канализация: ООД-Русе.

   Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово.

5. Приемане на годишен финансов отчет за получени приходи и извършени разходи на общинска "Фондация за Ветово" за 2022 година.

Вносител: Недялка Паригвоздева - Председател на УС на общинска "Фондация за Ветово" 

 

 

6.Разни.

7. Изказване на граждани

 

Председател на ОбС:    /п/

             /Инж. Петко Ахмаков/Назад