E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

  

 

1.Одобряване на задание за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура за външно електрозахранване до поземлен имот с идентификатор 10803.179.15, местност "Чукур бунар" в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово.

2.Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на трасе на довеждащ електропровод за Фотоволтаична електрическа централа в УПИ VIII-344, кв.25 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово.

3.Определяне представител на Община Ветово в извънредното общо събрание на УМБАЛ "КАНЕВ" АД, град Русе.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово.

4.Приемане на решение за безвъзмездно осигуряване и предоставяне на дървесина за огрев на религиозни храмове и обществени организации на територията на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

5.Приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Ветово за периода 2023-2025 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

6.Приемане на Наредба за именуване на обекти с общинско значение на територията на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

7.Приемане на оценка на пасища и мери от общинския поземлен фонд, предоставени за индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл.37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово.

8.Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ "Стоматологичен кабинет" с площ 12 кв.м., 1/2 ид. ч. от "Чакалня" с площ 17,36 кв.м. и 1/2 ид. ч. от "Санитарно помещение" с площ 1 кв.м., разположение на I етаж на Здравна служба, село Смирненски, актуван с АПОС №5/92 от 14.05.1997 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

9.Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.190.3 /стар №190003/, с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност "Чий коджа баир" ЕКАТТЕ 15151, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

10.Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №10803.13.5, находящ се в землището на град Ветово, община Ветово, ЕКАТТЕ 10803.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

11.Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №67578.114.6 /стар №114006/, с начин на трайно ползване "Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение", находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, местност "Лагера" ЕКАТТЕ 67578.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

12. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.190.3 /стар №190003/, с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност "Чий коджа баир", ЕКАТТЕ 15151, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

13.Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.190.3 /стар №190003/, с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност "Чий коджа баир" ЕКАТТЕ 15151, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

14.Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.190.3 /стар №190003/, с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност "Чий коджа баир" ЕКАТТЕ 15151, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

15. Утвърждаване на нови маршрутни разписания по общинска транспортна схема от квотата на община Ветово.

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

16.Даване на съгласие Община Ветово, съвместно с Община Цар Калоян и Община Опака, да учреди Местна инициативна група (МИГ) Ветово - Цар Калоян - Опака и определяне на представител на Община Ветово в Колективния върховен орган (Общото събрание) на Местната инициативна група.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

17. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ "Лекарски кабинет" с площ 13,30 кв.м., "Лекарски кабинет" с площ 14,80 кв. м., "Манипулационна" с площ 14,80 кв.м., " Офис" с площ 20,80 кв.м., "Архив" с площ 14,00 кв.м., "Стерилизатор" с площ 5, 40 кв.м., коридор с площ 28,80 кв.м., и "Тоалетна" с площ 9,40 кв.м., разположени на I етаж в Административна сграда "Кметство" - град Сеново, актуван с АЧОС № 181 от 25.02.2000 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

18.Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда №10803.235.537.34 - склад за строителни материали, находящ се в имот с идентификатор 10803.235.537, землище град Ветово, местност "Землище Ветово", ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

19.Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда №10803.235.537.33 - склад за строителни материали, находящ се в имот с идентификатор 10803.235.537, землище град Ветово, местност "Землище Ветово", ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

20.Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда №10803.235.537.32 - склад за строителни материали, находящ се в имот с идентификатор 10803.235.537, землище град Ветово, местност "Землище Ветово", ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

21.Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ - общинска собственост, представляващ лек автомобил марка/модел "Мазда", модел ЦХ 7 с регистрационен номер Р 5552 ВР за нуждите на РУ - Ветово при ОДМВР - Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

22. Разни.

23. Изказвания на граждани.

 

Председател на ОбС:    /п/

             /Инж. Петко Ахмаков/

 

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКЛАДНИ 

 

Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, с площ от 1 кв. м за поставяне на 1 брой кафе-автомат сградата на Пенсионерски клуб - град Глоджево, община Ветово.Назад