E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

  

1. Приемане на дарение от "КАОЛИН" ЕАД.

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

4. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

5. Приемане на годишния финансов отчет на "Бизнес парк Ветово" ЕООД за 2022 година.

Вносител: инж. Петко Ахмаков – Председател на Общински съвет – Ветово.

6. Приемане на годишния финансов отчет на "Ветовска гора" ЕООД за 2022 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

7. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор  10803.18.9, находящ се в град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, местност "Ясак".

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

8. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща, УПИ I-54 в квартал 13 по регулационния план на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на терен - общинска собственост с площ 1582/3783 ид.ч., представляващ съсобствена част от Поземлен имот с идентификатор 67578.71.1, целият с площ 3783 кв. м., находящ се в землището на село Смирненски, ЕКАТТЕ 6757, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на терен - общинска собственост с площ 500/1540 ид.ч., представляващ съсобственост част от Урегулиран поземлен имот IX-1290, целият с площ 1540 кв.м. в квартал 89 по регулационния план на град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

11. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, с площ от 1 кв. м за поставяне на 1 брой кафе-автомат в сградата на Кметство Глоджево.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

12. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.190.3 /стар №190003/, с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност " Чий коджа баир", ЕКАТТЕ 15151, атакуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г.

                              Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

13. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ "Дрогерия" с площ 16 (шестнадесет) кв.м., разположен на I етаж в Масивна двуетажна сграда "Здравeн дом ", село Писанец, Община Ветово, ЕКАТТЕ 56441.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

14. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот  №15151.190.3 /стар №190003/, с начин на трайно ползване ''Друг вид дървопроизведителна гора", находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност "Чий коджа баир", ЕКАТТЕ 15151, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

15. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ "Стоматологичен кабинет" с площ 13,68 кв.м., "Стерилизационна" с площ 14,29 кв.м. и "Чакалня" с площ 14,74 кв.м., разположение с I етаж на Дял "Б" на Здравна служба, град Глоджево, актуван с АПОС №1819 от 20.11.2007 г.

                                                           Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

16. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, находящи се в землището на град Ветово, Община Ветово, ЕКАТТЕ 10803.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

17. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578.

                                                           Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

18. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, находящи се в землището на град Глоджево, община Ветово, ЕКАТТЕ 15151.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

19. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи на Общинския поземлен фонд, находящ се в землището на село Писанец, Община Ветово, ЕКАТТЕ 56441.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

20. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №67578.73.2, находящ се в землище на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово.

21. Разни.

22. Изказвания на граждани.

 

Председател на ОбС:    /п/

             /Инж. Петко Ахмаков/

 

Допълнителни докладни след срокаНазад