E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

  

1. Определяне представител за предстоящо извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.

Вносител: инж. Петко Ахмаков – Председател на Общински съвет – Ветово.

Председател на ОбС:    /п/

             /Инж. Петко Ахмаков/

 

Допълнителни докладни след срока

Одобряване на обща численост и нова структура на общинската администрация.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община ВетовоНазад