E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

  

1. Разходване месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., съгласно разпоредбите на §60, ал.1 от Предходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

2. Приемане годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Вносител: Венцислав Чавдаров – Заместник-кмет на Община Ветово

3. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.190.3 /стар № 190003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност „Чий коджа баир“, ЕКАТТЕ 15151.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

4. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.506.3 /стар № 506003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност „Арпалък“, ЕКАТТЕ 15151.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

5. Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Ветово за периода 2022-2028 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

6.  Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Ветово за периода 2022-2028 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

7. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Ветово през 2023 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

8. Приемане на Отчет за състояние на общинска собственост в Община Ветово за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

9. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-870, кв. 57 по регулационния план на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

10. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот № 66229.77.91 / стар № 000091/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на град Сеново, община Ветово, местност „Пасището“, ЕКАТТЕ 66229, атакуван с АЧОС №2111/04.080.2011 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

11. Разни.

12. Изказвания на граждани.

 

 

 

Председател на ОбС:    /п/

             /Инж. Петко Ахмаков/

 

Допълнителни докладни след срока

Определяне на представител за предстоящо извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия за съгласуване и утвърждаване на спасителен проект за бюджет за първото шестмесечие на 2023 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

 Върнато за ново обсъждане на Решение № 705 т. 3 и т. 3.10.

                                          Вносител: инж. Петко Ахмаков – Председател на Общински съвет - Ветово

Реализиране на общинско сътрудничество за предоставяне ма споделена услуга при осъществяване на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица в изпълнение на изискванията от Закона за българския жестов език.

Вносител: Венцислав Чавдаров – Заместник-кмет на Община Ветово

Отмяна на Решение №125 от Протокол №10/14.04.2016 г. на Общински съвет - Ветово и  Решение №136 от Протокол №11/28.04.2016 г.  на Общински съвет - Ветово и даване съгласие за прекратяване на Договор от 25.07.2016 г. за учредено право на строеж върху общински имот.

Вносител: Венцислав Чавдаров – Заместник-кмет на Община Ветово

Отмяна на Решение №115 от Протокол №09/31.03.2016 г. на Общински съвет - Ветово и  Решение №135 от Протокол №11/28.04.2016 г.  на Общински съвет - Ветово и даване съгласие за прекратяване на Договор от 25.07.2016 г. за учредено право на строеж върху общински имот.  

                      Вносител: Венцислав Чавдаров – Заместник-кмет на Община Ветово

Приемане на целево дарение на НЧ "Нов живот - 1894" град Сеново.

Вносител: Венцислав Чавдаров – Заместник-кмет на Община Ветово

Одобряване на задание за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на трасе на довеждащ електропровод за Фотоволтаична електрическа централа в УПИ VIII-344, кв. 25 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово.

Вносител: Венцислав Чавдаров – Заместник-кмет на Община ВетовоНазад