E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И ТРАНСПОРТ

 

1. Недялка Петрова Паригвоздева

2. Гюнейт Исметов Тюлеовлуев

3. Нежля Реджебова Ислямова

4. Недялко Недялков Йорданов

5. Гюрай Мехмедов Хамдиев

6. Юмгюл Шерифова Яшарова

7. Георги Василев Димитров

 

Председател

Зам.-Председател

Член

Член

Член

Член

Член

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ОТДИХ

 

1. Юмгюл Шерифова Яшарова

2. Мурад Сейфетинов Камбешев

3. Недялко Недялков Йорданов

4. Гюрай Мехмедов Хамдиев

5. Александър Хубенов Ангелов

6. Илия Атанасов Янакиев

7. Георги Димитров Парушев

 

Председател

Зам.-Председател

Член

Член

Член

Член

Член

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

1. Гюнейт Исметов Тюлеовлуев

2. Недялко Недялков Йорданов

3. Шинасидин Алиев Ферадов

4. Георги Димитров Парушев

5. Георги Василев Димитров

 

Председател

Зам.-Председател

Член

Член

Член

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 

1. Мурад Сейфетинов Камбешев

2. Недялка Петрова Паригвоздева

3. Адем Хюсеинов Хаджимемишев

4. Илия Атанасов Янакиев

5. Шабан Ердинч Абтиходжа

 

Председател

Зам.-Председател

Член

Член

Член

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

1. Идириз Мохаремов Панджаров

2. Шинасидин Алиев Ферадов

3. Адем Хюсеинов Хаджимемишев

4. Александър Хубенов Ангелов

5. Георги Димитров Парушев

 

Председател

Зам.-Председател

Член

Член

Член

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

1. Нежля Реджебова Ислямова

2. Идириз Мохаремов Панджаров

3. Шабан Ердинч Абтиходжа

4. Илия Атанасов Янакиев

5. Недялка Петрова Паригвоздева

 

Председател

Зам.-Председател

Член

Член

Член

 

 Назад