E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 


РЕШЕНИЕ №21 Прието с Протокол №4/19.12.2019 год. 

 

Решение:

РЕШЕНИЕ №21

Заповед за ново обсъждане на областния управител на област Русе.

Относно

Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Предложение:  по т.2 от Дневния ред
Вносител: Нежля Ислямова- общински съветник при Общински съвет Ветово

Влязло в

сила на :

 

Разгледано на

комисии на :

 11.12.2019г.Назад