E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

      Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона.

      Общинският съвет е орган, който организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация и свой правилник.

      Общински съвет – Ветово мандат 2023-2027 год. се състои от 17 общински съветници, избрани от населението на общината:

 

1. Адем Хюсеинов Хаджимемишев - Движение за права и свободи - ДПС

2. Александър Хубенов Ангелов - Движение за права и свободи - ДПС

3. Бюлент Руфатов Салимов - Движение за права и свободи - ДПС

4. Гюнейт Исметов Тюлеовлуев - Движение за права и свободи - ДПС

5. Гюрай Мехмедов Хамдиев - Движение за права и свободи - ДПС

6. Идириз Мохаремов Панджаров - Движение за права и свободи - ДПС

7. Илия Атанасов Янакиев - Движение за права и свободи - ДПС

8. Мурад Сейфетинов Камбешев - Движение за права и свободи - ДПС

9. Недялко Недялков Йорданов - Движение за права и свободи - ДПС

10. Нежля Реджебова Ислямова - Движение за права и свободи - ДПС

11. Шабан Ердинч Абтиходжа - Движение за права и свободи - ДПС

12. Шинасидин Алиев Ферадов - Движение за права и свободи - ДПС

13. Юмгюл Шерифова Яшарова - Движение за права и свободи - ДПС

14. Петко Иванов Ахмаков - ПП „ГЕРБ”

15. Георги Димитров Парушев - - „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ ”

16. Недялка Петрова Паригвоздева - „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ ”

17. Георги Василев Димитров - ЛЕВИЦАТА

 

      Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация; устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; образованието; здравеопазването; културата; благоустрояването и комуналните дейности;  социалните услуги; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; развитието на спорта, отдиха и туризма.

      Общинският съвет осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

      Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет:

      1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

      2. Одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината;

      3. Избира и освобождава председателя на Общинския съвет;

      4. Избира и освобождава заместник-кметове и кметски наместници по предложение на кмета на общината;

      5. Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;

       6. Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;

       7. Определя размера на местните такси;

       8. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметствата;

       9. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в тях;

       10. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;

       11. Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

       12. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;

       13. Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

       14. Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

       15. Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

       16. Създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон; **

       17. Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;

       18. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

       19. Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;

       20. Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;               

       21. Одобрява символ и печат на общината;

       22. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.

      Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.

      Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

      Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение, които се изпращат на областния управител и на кмета на общината в 7-дневен срок. Всички актове на общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и/или чрез Интернет.

      Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация.

      Общинският съвет се свиква на първо заседание от областния управител в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите. Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до конституирането на новоизбрания общински съвет.

      Общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване Председател на съвета.

      Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

      1.        по негова инициатива;

      2.        по искане на една трета от общинските съветници;

      3.        по искане на една пета от избирателите на общината;

      4.        по искане на областния управител.

      Заседанията на Общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците. Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.

      Заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение Общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места.

      Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по определени ред, начин и срок.Назад