E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

          

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

извънредно (тържествено) заседание на Общински съвет – Ветово (Петдесет и пето)
на 21.10.2022 г. (петък) от 09:30 часа
в  залата на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ – 1909г.“, в град Ветово, ул. „Трети март” № 6, при следния проект за

  

ДНЕВЕН РЕД

 

Сключване на споразумение за побратимяване на Община Ветово, Република България с Община Кестел, Република Турция.Назад