E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

П О К А Н А

    На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 от Правилника за

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Решение № 487

по Протокол № 36/13.12.2021 г. на Общински съвет - Ветово

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (ТРИДЕСЕТ И СЕДМО)


на 18.12.2021 г. (събота) от 10:00 часа в Конферентната зала на хотел „ТЕРМА ЕКО ВИЛИДЖ“, с. Кранево, община Балчик, област Добрич,

при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕДНазад