E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

          

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Решение № 216 по Протокол № 17/27.10.2020 г. на Общински съвет - Ветово, 

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Осемнадесето)
на 31.10.2020 г. (Събота) от 10:00 часа
в Конферентната зала на хотел „ГРАНД ХОТЕЛ СВЕТИ ВЛАС“, гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕДНазад