E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 О Б Я В А

         

Общински съвет – Ветово НАБИРА кандидати за съдебни заседатели за
Районен съд - Русе, за мандат 2019– 2023 г.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление /по образец/;
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
5. Мотивационно писмо;
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ и писмено съгласие /по образец/;
7. Декларация – съгласие по чл.4, ал.1 т.6 от Закона за защита на личните данни /по образец/.

Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани;
2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
3. Да имат настоящ адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват;
4. Да имат завършено най-малко средно образование;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страдат от психически заболявания.
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд;
8. Да не са общински съветници от съдебния район;
9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за които са избрани.
11. Да не са съдебни заседатели избрани за повече от два последователни мандата.


Място и срок за подаване на документи:
Адрес: Община Ветово ул.”Трети март”№ 2
Общински съвет – Ветово.
Краен срок за подаване на документи: 21.09.2020 г.
Подаването на документите се извършва лично.
Образци на документите са на разположение на кандидатите в Общински съвет – Ветово, както и на сайта на Община Ветово  (www.obs-vetovo.eu)в раздел Съобщения.

Приложения:

Образец №1 –Заявление;

Образец №2 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67,ал.3 от ЗСВ и писмено съгласие;

Образец №3 – . Декларация – съгласие по чл.4, ал.1 т.6 от ЗЗЛД.

 

 

Председател на

Общински съвет - Ветово

Инж. ПЕТКО АХМАКОВНазад