E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

            В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година. Вносител на предложението е Временната комисия избрана с Решение № 04 по Протокол № 01/11.11.2019 г.

 

ПРОЕКТ!Назад