E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

           

Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 8а, ал. 1 само в частта й "...в срок до 30 ноември..." и чл. 21, ал. 5 в частта "...от 01 юни до 30 ноември..." от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, приета с Решение № 457 по Протокол № 34/29.01.2003 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

С решение № 28/23.05.2019 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 8а, ал. 1 само в частта й "...в срок до 30 ноември..." и чл. 21, ал. 5 в частта "...от 01 юни до 30 ноември..." от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, приета с Решение № 457 по Протокол № 34/29.01.2003 год. на Общински съвет – Ветово:

                

       Чл. 8а. (1) От таксата по чл.16, т.1, т.2. и т.4. се освобождават физически и юридически лица, които в срок до 31 октомври на предходната година декларират, че няма да ползват собствения си имот през следващата година.. 

       Чл. 21. (5) Не се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депо за имотите, които, няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в Общината /Кметството/ до 31 октомври на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.

       

        Решението е влязло в сила на 05.04.2019 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 11.04.2019 год.

Решение

РешениеНазад