E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

           

Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ветово

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 10, в частта относно думите "малки покрити обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за худеожествени и хоби дейности)", чл. 18, чл. 32, чл. 34 и чл. 38 от Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ветово, приета с Решение № 187 по Протокол № 14/08.08.2008 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

С решение № 28/23.05.2019 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 10, в частта относно думите "малки покрити обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за худеожествени и хоби дейности)", чл. 18, чл. 32, чл. 34 и чл. 38 от Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ветово, приета с Решение № 187 по Протокол № 14/08.08.2008 год. на Общински съвет – Ветово:

                

     

     Чл.10. (1) В обществените озеленени площи (паркове и градини) – публична собственост и в поземлените имоти – частна собственост, без промяна предназначението им, могат да се разполагат малки покрити обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени  и хоби дейности) и открити обекти (съгл. §5, т.68), както и преместваеми търговски обекти по чл.56 от ЗУТ, които не нарушават екологичните, рекреационните и естетични качества на зелените площи и са предвидени в одобрения устройствен проект на парка или градината.

            (2) Главният архитект на общината одобрява схема за разполагане на преместваеми обекти и дава разрешение за поставяне на обекти за разносна търговия и рекламни материали в зелените площи без да се засягат затревени и залесени площи.

     Чл.18. Уреждането на временни изложби и други мероприятия на открита в озеленени площи се допуска само на места, определени със заповед на кмета на Общината, срещу заплащане на съответен наем.

     Чл.32. При навлизане, спиране или паркиране на МПС в обектите на Зелената система на града, освен на разрешените за целта места, се заплаща глоба в размер на 100  (Сто) лв. и принудително извозване.

     Чл.34. При пускане на свобода на кучета в озеленени площи, по детските площадки, поляни и цветни фигури, се заплаща глоба в размер на 50 (Петдесет) лв.

     Чл.38. При замърсяване на озеленените площи с отпадъци от всякакво естество, се заплаща глоба в размер на 500 (Петстотин) лв.

       

        Решението е влязло в сила на 13.06.2019 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 21.06.2019 год.

Решение

РешениеНазад