E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

           

Административен съд Русе отмени разпоредби от

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 20, ал. 1, т. 15 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 13 по Протокол № 3/04.12.2015 год. на Общински съвет – Ветово, в частта "общинските съветници", като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

С Решение № 30/17.09.2018 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 20 ал. 1, т. 15 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 13 по Протокол № 3/04.12.2015 год. на Общински съвет – Ветово, в частта "общинските съветници":

                

            Чл. 20. (1) Председателят на общинския съвет:

               15. подписва заповеди за командировки на кмета и на общинските съветници в чужбина;

       

        Решението е влязло в сила на 03.10.2018 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 09.10.2018 год.

 

Решение

РешениеНазад