E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

           

Административен съд Русе отмени разпоредби от

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 18, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 13 по Протокол № 3/04.12.2015 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

С Решение № 14/25.04.2018 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 18, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 13 по Протокол № 3/04.12.2015 год. на Общински съвет – Ветово:

                

       Чл. 18. (1) Правомощията на заместник-председател на общинския съвет се прекратяват предсрочно:

               4. по искане на 1/3 от общинските съветници.

 

       Чл. 20. (1) Председателят на общинския съвет:

               8. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;

       

        Решението е влязло в сила на 19.05.2018 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 23.05.2018 год.

 

РешениеНазад