E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

Извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (ПЕТДЕСЕТОТО)
на 22.05.2018 г. ( вторник ) от 13:00 часа
в НЧ "Пробуда", с. Кривня, ул. Ал. Стамболийски № 53, община Ветово, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕДНазад