E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

           

Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 8 в частта относно "физически лица"и чл. 16, ал. 1 частта относно "едноличнитърговци и физически лица"както и изцяло разпоредбитеа чл. 49, чл. 93, ал. 1, т. 9, чл. 104, ал. 3 и ал. 4 и чл. 115, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 54 по Протокол № 4/20.02.2012 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

С решение № 7/19.03.2018 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 8 в частта относно "физически лица"и чл. 16, ал. 1 частта относно "едноличнитърговци и физически лица"както и изцяло разпоредбитеа чл. 49, чл. 93, ал. 1, т. 9, чл. 104, ал. 3 и ал. 4 и чл. 115, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 54 по Протокол № 4/20.02.2012 год. на Общински съвет – Ветово:

                

     

     Чл. 8. Имоти и части от имоти – общинска собственост могат да се предоставят почасово на физически и юридически лица от кмета на общината срещу заплащане на цена за услугата, определена в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

     Чл. 16. (1) С решение на общинския съвет могат да се отдават под наем на търговски дружества, еднолични търговци и физически лица без търг или конкурс поземлени имоти, частна общинска собственост, необходими като терени за временно използване за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и др., свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура за срока на ремонтно-строителните дейности. Въз основа на решението се сключва договор за наем от кмета на общината.

     Чл. 49. При разпореждане с недвижим имот физическите и юридически лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2%, изчислени върху:

  1.  цената на имота, предмет на продажба, съответно на ограничено вещно право, което се учредява;
  2. цената на имота с по-висока цена при замяна;
  3. цената на реалния дял с по-висока цена – при делба;
  4. данъчната оценка на имота в случаите на безвъзмездни сделки.

     Чл. 93. (1) Задължителни документи за участие в търг или конкурс са:

          9. декларация, че участника няма задължения към общината;

     Чл. 104. (3) Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Ветово.

               (4) Не се допускат до участие в търга кандидати, които са неизправна страна по договор, сключен с Община Ветово.

     Чл. 115. (2) Не се допускат до участие в конкурса кандидати, които имат задължения към общината или са неизправна страна по договор, сключен с Община Ветово;

       

        Решението е влязло в сила на 05.04.2018 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 13.04.2018 год.

Решение



Назад