E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

           

Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 51 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово, приета с Решение № 457 по Протокол № 34/29.01.2003 год. на Общински съвет – Ветово, изменена с Решение № 325 по Протокол № 30/30.08.2006 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

С решение № 2/17.01.2018 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 51 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово, приета с Решение № 457 по Протокол № 34/29.01.2003 год. на Общински съвет – Ветово, изменена с Решение № 325 по Протокол № 30/30.08.2006 год. на Общински съвет – Ветово:

                

      Чл. 51. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер 2% от оценката.

       

        Решението е влязло в сила на 02.02.2018 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 09.02.2018 год.

РешениеНазад