E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

            Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 14 за рекламната дейност на територията на община Ветово

 

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 6, ал. 2, т. 8; чл. 34, ал. 2 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Наредба № 14 за рекламната дейност на територията на община Ветово, приета с Решение № 309 по Протокол № 29/20.07.2006 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

 

С решение № 47/15.01.2018 г. Административен съд – Русе обяви нищожността на чл. 6, ал. 2, т. 8 от Наредба № 14 за рекламната дейност на територията на община Ветово и отмени текстовете на чл. 34, ал. 2 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Наредба № 14 за рекламната дейност на територията на община Ветово, приета с Решение № 309 по Протокол № 29/20.07.2006 год. на Общински съвет – Ветово:

                

      Чл. 6 (2) Не се допуска рекламирането на:

                       8. Определена религия или религиозна общност.

       Чл. 34 (2) Разрешението за строеж има действие до 6 месеца след датата на издаването му.

      Чл. 36 (1) Компетентните общински органи могат да откажат разполагането на РИЕ в случаите, когато:

                       2. Заявителят е нарушавал системно или грубо изискванията на тази наредба или сключените с общината договори при или по повод разполагането на други РИЕ.

 

          Решението е влязло в сила на 01.02.2018 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 06.02.2018 год.

 

РешениеНазад