E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

            Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 22 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищната възраст в детските градини и училищата на територията на община Ветово

 

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 21 от Наредба № 22 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищната възраст в детските градини и училищата на територията на община Ветово, приета с Решение № 204 по Протокол № 18/28.09.2016 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

 

С решение № 21/31.05.2017 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 21 от Наредба № 22 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищната възраст в детските градини и училищата на територията на община Ветово, приета с Решение № 204 по Протокол № 18/28.09.2016 год. на Общински съвет – Ветово:

                

Чл.21. Родителите/настойниците са длъжни да представят документ за платени такси в приемната общинска детска градина. Липсата на такъв документ е основание детето да не бъде записано в приемната детска градина.

 

          Решението е влязло в сила на 17.06.2017 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 28.06.2017 год.

 

РешениеНазад