E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

            Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово

 

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 28, ал. 3, т. 1 от Раздел II на Глава II „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение“ и чл. 40-44 от Раздел V „Такси за добив на кариерни материали“ на Глава II от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, приета с Решение №457 по Протокол №34/29.01.2003 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

 

С решение №6/24.04.2017 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 28, ал. 3, т. 1 от Раздел II на Глава II „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение“ и чл. 40-44 от Раздел V „Такси за добив на кариерни материали“ на Глава II от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, приета с Решение №457 по Протокол №34/29.01.2003 год. на Общински съвет – Ветово:

         

        Чл. 28.(3) Разрешителното се отнема и съоръженията се премахват в случаите, когато:

                     1. лицето не заплати дължимата месечна такса;

         Чл. 40. (1) Таксите се заплащат за добив на кариерни материали, включително добивани от дъното на водоеми.

         (2) Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, които добиват кариерни материали.

      (3) Лицата, на които е предоставена концесия, включваща и добив от съответното находище, не дължат такси по този раздел.

       Чл. 41. Таксите се определят поотделно за всеки вид кариерен материал върху брутния добив на куб.м. или на тон:

1. по регистрите на производството, които всяка кариера води задължително:

2. по количествата във временните или еднократните разрешения за добив на кариерните материали.

          Чл. 42. Размерът на таксите се определя по отделно за всеки вид, както следва:

            1. за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра – 0,45 лв. на 1 куб.м.;

            2. за кварцов пясък за стъкларство и пясък за чистене на метални предмети – 1,20 лв. на тон;

       3. за пясъчно-глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка – 2,70 лв. на 1 куб.м.;

            4. за глина – 1,20 лв. на 1 куб.м.;

            5. за леярна пръст – 0,60 лв. на 1 куб.м.;

           6. за ломен, трошен и мозаичен камък от седиментни, еруптивни, пясъчни и други скали – 0,45 лв. на 1 куб.м.;

          7. за обикновени камъни от варопясъчници, варовици, травертити, доломити, мрамори, арагонити, черупчести варовици, конгломерати и други за вътрешна и външна облицовка – 0,90 лв. на 1 куб.м.;

            8. за варовици, мергели, калцити за добиване на вар – 0,45 лв. на 1 куб.м.

        9. за варовици, мергели, глинесто-песъчливи материали за добиване на цимент – 0,45 лв. на 1 куб.м.

            10. за камъни за добиване на:

            а) павета – 0,60 лв. на 1 куб.м.

            б) валяци, воденични камъни, точила, брусове – 2,40 лв. на 1 куб.м.

        в) цокли, корнизи, стъпала и други от пясъчници, трохиди, мергели, мрамори и други от седиментни скали – 0,90 лв. на 1 куб.м.

            г) цокли, корнизи, стъпала и други от гранити, сиемити, базалти, диорити, риолити, андезити и други от твърди еруптивни скали – 1,20 лв. на 1 куб.м.

            д) плочи за тротоари и покриви – 0,45 лв. на 1 кв.м.

            Чл. 43. Таксите се заплащат:

            1. ежемесечно - в случаите по чл.41, т.1;

            2. преди добива на кариерните материали в случаите по чл.41, т. 2.

Чл. 44. Таксите по чл.43, т.1 се внасят в приход на общинския бюджет по местодобиването на кариерния материал до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е добит.

          Решението е влязло в сила на 12.05.2017 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 23.05.2017 год.

 

РешениеНазад