E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

Покана за заседание на ПК на Общински съвет - Ветово, което ще се проведе на 18.07.2019 г.

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 18.07.2019 г. (четвъртък) от 13:0
0 часa

в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

Отмяна на разпоредби от Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ветово.

           

Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ветово

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 10, в частта относно думите "малки покрити обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за худеожествени и хоби дейности)", чл. 18, чл. 32, чл. 34 и чл. 38 от Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ветово, приета с Решение № 187 по Протокол № 14/08.08.2008 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

С решение № 28/23.05.2019 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 10, в частта относно думите "малки покрити обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за худеожествени и хоби дейности)", чл. 18, чл. 32, чл. 34 и чл. 38 от Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ветово, приета с Решение № 187 по Протокол № 14/08.08.2008 год. на Общински съвет – Ветово:

                

     

     Чл.10. (1) В обществените озеленени площи (паркове и градини) – публична собственост и в поземлените имоти – частна собственост, без промяна предназначението им, могат да се разполагат малки покрити обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени  и хоби дейности) и открити обекти (съгл. §5, т.68), както и преместваеми търговски обекти по чл.56 от ЗУТ, които не нарушават екологичните, рекреационните и естетични качества на зелените площи и са предвидени в одобрения устройствен проект на парка или градината.

            (2) Главният архитект на общината одобрява схема за разполагане на преместваеми обекти и дава разрешение за поставяне на обекти за разносна търговия и рекламни материали в зелените площи без да се засягат затревени и залесени площи.

     Чл.18. Уреждането на временни изложби и други мероприятия на открита в озеленени площи се допуска само на места, определени със заповед на кмета на Общината, срещу заплащане на съответен наем.

     Чл.32. При навлизане, спиране или паркиране на МПС в обектите на Зелената система на града, освен на разрешените за целта места, се заплаща глоба в размер на 100  (Сто) лв. и принудително извозване.

     Чл.34. При пускане на свобода на кучета в озеленени площи, по детските площадки, поляни и цветни фигури, се заплаща глоба в размер на 50 (Петдесет) лв.

     Чл.38. При замърсяване на озеленените площи с отпадъци от всякакво естество, се заплаща глоба в размер на 500 (Петстотин) лв.

       

        Решението е влязло в сила на 13.06.2019 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 21.06.2019 год.

Решение

Решение

Покана за 65-то заседание на ОбС-Ветово, което ще се проведе на 28.06.2019 г.

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Шестдесет и петото)
на 28.06.2019 г. ( петък ) от 11:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на ПК на Общински съвет - Ветово, което ще се проведе на 20.06.2019 г.

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 20.06.2019 г. (четвъртък) от 09:30 часa

в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за 64-то заседание на ОбС-Ветово, което ще се проведе на 31.05.2019 г.

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Шестдесет и четвъртото)
на 31.05.2019 г. ( петък ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на ПК на Общински съвет - Ветово, което ще се проведе на 23.05.2019 г.

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 23.05.2019 г. (четвъртък) от 09:30 часa

в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

Обръщение прието от ОбС - Ветово на 16.04.2019 г.

Обръщение

прието с Решение № 520 по Протокол № 62/16.04.2019 год.

Изтегли

Покана за 63-то заседание на ОбС-Ветово, което ще се проведе на 24.04.2019 г.

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Шестдесет и третото)
на 24.04.2019 г. ( сряда ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Отмяна на разпоредби от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово

           

Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 8а, ал. 1 само в частта й "...в срок до 30 ноември..." и чл. 21, ал. 5 в частта "...от 01 юни до 30 ноември..." от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, приета с Решение № 457 по Протокол № 34/29.01.2003 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

С решение № 28/23.05.2019 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 8а, ал. 1 само в частта й "...в срок до 30 ноември..." и чл. 21, ал. 5 в частта "...от 01 юни до 30 ноември..." от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, приета с Решение № 457 по Протокол № 34/29.01.2003 год. на Общински съвет – Ветово:

                

       Чл. 8а. (1) От таксата по чл.16, т.1, т.2. и т.4. се освобождават физически и юридически лица, които в срок до 31 октомври на предходната година декларират, че няма да ползват собствения си имот през следващата година.. 

       Чл. 21. (5) Не се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депо за имотите, които, няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в Общината /Кметството/ до 31 октомври на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.

       

        Решението е влязло в сила на 05.04.2019 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 11.04.2019 год.

Решение

Решение

Покана за 62-то извънредно заседание на ОбС-Ветово, което ще се проведе на 16.04.2019 г.

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

Извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (ШЕСТДЕСЕТ И ВТОРОТО)
на 16.04.2019 г. ( вторник ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. "Дунав" № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на ПК на Общински съвет - Ветово, което ще се проведе на 16.04.2019 г.

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 16.04.2019 г. (вторник) от 10:30 часa

в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за 61-то заседание на ОбС-Ветово, което ще се проведе на 28.03.2019 г.

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Шестдесет и първото)
на 28.03.2019 г. ( четвъртък ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на ПК на Общински съвет - Ветово, което ще се проведе на 19.03.2019 г.

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 19.03.2019 г. (вторник) от 11:30 часa

в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за 60-то заседание на ОбС-Ветово, което ще се проведе на 28.02.2019 г.

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Шестдесетото)
на 28.02.2019 г. ( четвъртък ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на ПК на Общински съвет - Ветово, което ще се проведе на 19.02.2019 г.

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 19.02.2019 г. (вторник) от 09:30 часa

в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово

            В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи

Проект

на

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово

Вносител на предложението е д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет-Ветово.

 

Всички заинтересовани лица в 30 - дневен срок от публикуването на това съобщение могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 24.01.2019 година.

           Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в  деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Отвори

Покана за 59-то заседание на ОбС-Ветово, което ще се проведе на 31.01.2019 г.

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Петдесет и девето)
на 31.01.2019 г. ( четвъртък ) от 09:30 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на ПК на Общински съвет - Ветово, което ще се проведе на 23.01.2019 г.

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 23.01.2019 г. (сряда) от 09:30 часa

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

Честита Коледа! Благодатна Нова 2019-та година!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС!!!

 

Уважаеми жители на община Ветово,

В очакване сме на най-светлите и обичани празници – Коледа и Нова година.

В тези празнични дни, когато на прага е Новата година,

си правим равносметка на постигнатото през отиващата си година

и посрещаме Новата с надежда!

Замисляме се какво ни чака, какво бихме желали да сторим,

докъде искаме да стигнем през настъпващата година.

Коледа е времето, когато забравяме лошото и отваряме сърцата

си за доброта. Нека тези светлини на коледната елха да бъдат светлинка

във вашите сърца и вашите души, светлинка, която да пренесете

във вашите домове и вашите семейства в навечерието на Рождество  Христово.

Желанието на всички ни е да живеем в един по-добър,

по-справедлив свят, копнеем за вълшебства, за чудеса.

2018-та ни изправи пред много предизвикателства и трудности,

но когато всички сме единни, активни и мислим градивно,

винаги ще преодоляваме трудностите по-леко.

Нека Новата 2019-та година бъде мирна и ползотворна за всички ни!

С общи усилия да превърнем община Ветово в по-красиво, по-уютно

и привлекателно място за живот.

Вярвам, че можем да го постигнем.

Нека с добра воля, здрав разум и общи усилия

да подобрим живота в нашата община!

 

Скъпи съграждани,

В  навечерието на Новата година приемете

моите сърдечни пожелания за много здраве,

любов и благоденствие.

Нека Новата година да влезе във вашите домове

с много късмет, лично и семейно щастие, мир и любов,

а в Коледната свята нощ всички да отворим

сърцата си за доброта и разбирателство,

благосклонност и човещина, обич и оптимизъм!

Да посрещнем щастливи и уверени в силите си

настъпващата 2019 година в присъствието на най-близките ни хора,

 

които ни зареждат с много положителна енергия.

Нека чудесата да оживеят в магията на празника!

От името на Общински съвет – Ветово и от мое име Ви поздравявам

с настъпващите Коледни и Новогодишни празници!

Д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет – Ветово

 

Покана за 58-то заседание на ОбС-Ветово, което ще се проведе на 28.12.2018 г.

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Петдесет и осмо)
на 28.12.2018 г. ( петък ) от 10:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД