E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

Покана за 69-то извънредно заседание на ОбС-Ветово, което ще се проведе на 27.09.2019 г.

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

Извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО)
на 30.09.2019 г. ( понеделник ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. "Дунав" № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за 68-то заседание на ОбС-Ветово, което ще се проведе на 24.09.2019 г.

          

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Шестдесет и осмото)
на 24.09.2019 г. ( вторник ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на ПК на Общински съвет - Ветово, което ще се проведе на 17.09.2019 г.

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 17.09.2019 г. (вторник) от 09:3
0 часa

в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за 67-то заседание на ОбС-Ветово, което ще се проведе на 29.08.2019 г.

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Шестдесет и седмото)
на 29.08.2019 г. ( четвъртък ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на ПК на Общински съвет - Ветово, което ще се проведе на 16.08.2019 г.

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 16.08.2019 г. (петък) от 09:3
0 часa

в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за 66-то заседание на ОбС-Ветово, което ще се проведе на 30.07.2019 г.

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Шестдесет и шестото)
на 30.07.2019 г. ( вторник ) от 13:00 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на ПК на Общински съвет - Ветово, което ще се проведе на 18.07.2019 г.

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 18.07.2019 г. (четвъртък) от 13:0
0 часa

в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

Отмяна на разпоредби от Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ветово.

           

Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ветово

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 10, в частта относно думите "малки покрити обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за худеожествени и хоби дейности)", чл. 18, чл. 32, чл. 34 и чл. 38 от Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ветово, приета с Решение № 187 по Протокол № 14/08.08.2008 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

С решение № 28/23.05.2019 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 10, в частта относно думите "малки покрити обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за худеожествени и хоби дейности)", чл. 18, чл. 32, чл. 34 и чл. 38 от Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ветово, приета с Решение № 187 по Протокол № 14/08.08.2008 год. на Общински съвет – Ветово:

                

     

     Чл.10. (1) В обществените озеленени площи (паркове и градини) – публична собственост и в поземлените имоти – частна собственост, без промяна предназначението им, могат да се разполагат малки покрити обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени  и хоби дейности) и открити обекти (съгл. §5, т.68), както и преместваеми търговски обекти по чл.56 от ЗУТ, които не нарушават екологичните, рекреационните и естетични качества на зелените площи и са предвидени в одобрения устройствен проект на парка или градината.

            (2) Главният архитект на общината одобрява схема за разполагане на преместваеми обекти и дава разрешение за поставяне на обекти за разносна търговия и рекламни материали в зелените площи без да се засягат затревени и залесени площи.

     Чл.18. Уреждането на временни изложби и други мероприятия на открита в озеленени площи се допуска само на места, определени със заповед на кмета на Общината, срещу заплащане на съответен наем.

     Чл.32. При навлизане, спиране или паркиране на МПС в обектите на Зелената система на града, освен на разрешените за целта места, се заплаща глоба в размер на 100  (Сто) лв. и принудително извозване.

     Чл.34. При пускане на свобода на кучета в озеленени площи, по детските площадки, поляни и цветни фигури, се заплаща глоба в размер на 50 (Петдесет) лв.

     Чл.38. При замърсяване на озеленените площи с отпадъци от всякакво естество, се заплаща глоба в размер на 500 (Петстотин) лв.

       

        Решението е влязло в сила на 13.06.2019 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 21.06.2019 год.

Решение

Решение

Покана за 65-то заседание на ОбС-Ветово, което ще се проведе на 28.06.2019 г.

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Шестдесет и петото)
на 28.06.2019 г. ( петък ) от 11:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на ПК на Общински съвет - Ветово, което ще се проведе на 20.06.2019 г.

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 20.06.2019 г. (четвъртък) от 09:30 часa

в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за 64-то заседание на ОбС-Ветово, което ще се проведе на 31.05.2019 г.

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Шестдесет и четвъртото)
на 31.05.2019 г. ( петък ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на ПК на Общински съвет - Ветово, което ще се проведе на 23.05.2019 г.

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 23.05.2019 г. (четвъртък) от 09:30 часa

в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

Обръщение прието от ОбС - Ветово на 16.04.2019 г.

Обръщение

прието с Решение № 520 по Протокол № 62/16.04.2019 год.

Изтегли

Покана за 63-то заседание на ОбС-Ветово, което ще се проведе на 24.04.2019 г.

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Шестдесет и третото)
на 24.04.2019 г. ( сряда ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Отмяна на разпоредби от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово

           

Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 8а, ал. 1 само в частта й "...в срок до 30 ноември..." и чл. 21, ал. 5 в частта "...от 01 юни до 30 ноември..." от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, приета с Решение № 457 по Протокол № 34/29.01.2003 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

С решение № 28/23.05.2019 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 8а, ал. 1 само в частта й "...в срок до 30 ноември..." и чл. 21, ал. 5 в частта "...от 01 юни до 30 ноември..." от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, приета с Решение № 457 по Протокол № 34/29.01.2003 год. на Общински съвет – Ветово:

                

       Чл. 8а. (1) От таксата по чл.16, т.1, т.2. и т.4. се освобождават физически и юридически лица, които в срок до 31 октомври на предходната година декларират, че няма да ползват собствения си имот през следващата година.. 

       Чл. 21. (5) Не се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депо за имотите, които, няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в Общината /Кметството/ до 31 октомври на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.

       

        Решението е влязло в сила на 05.04.2019 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 11.04.2019 год.

Решение

Решение

Покана за 62-то извънредно заседание на ОбС-Ветово, което ще се проведе на 16.04.2019 г.

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

Извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (ШЕСТДЕСЕТ И ВТОРОТО)
на 16.04.2019 г. ( вторник ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. "Дунав" № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на ПК на Общински съвет - Ветово, което ще се проведе на 16.04.2019 г.

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 16.04.2019 г. (вторник) от 10:30 часa

в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за 61-то заседание на ОбС-Ветово, което ще се проведе на 28.03.2019 г.

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Шестдесет и първото)
на 28.03.2019 г. ( четвъртък ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на ПК на Общински съвет - Ветово, което ще се проведе на 19.03.2019 г.

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 19.03.2019 г. (вторник) от 11:30 часa

в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

Покана за 60-то заседание на ОбС-Ветово, което ще се проведе на 28.02.2019 г.

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Шестдесетото)
на 28.02.2019 г. ( четвъртък ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД