E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

           

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО)

на 28.03.2018 г. ( сряда ) от 09:30 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 21.03.2018 г. (сряда) от 09:30 часa

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

ДОКЛАД

относно: Работата на Временна комисия към Общински съвет – Ветово, създадена с Решение № 407/19.02.2018 год.

Изтегли

           

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО)

на 26.02.2018 г. ( понеделник ) от 09:30 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

Извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО)
на 19.02.2018 г. ( понеделник ) от 08:30 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 19.02.2018 г. (понеделник) от 09:00 часa

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

           

Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 51 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово, приета с Решение № 457 по Протокол № 34/29.01.2003 год. на Общински съвет – Ветово, изменена с Решение № 325 по Протокол № 30/30.08.20036 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

С решение № 2/17.01.2018 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 51 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово, приета с Решение № 457 по Протокол № 34/29.01.2003 год. на Общински съвет – Ветово, изменена с Решение № 325 по Протокол № 30/30.08.20036 год. на Общински съвет – Ветово:

                

      Чл. 51. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер 2% от оценката.

       

        Решението е влязло в сила на 02.02.2018 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 09.02.2018 год.

Решение

            Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 14 за рекламната дейност на територията на община Ветово

 

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 6, ал. 2, т. 8; чл. 34, ал. 2 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Наредба № 14 за рекламната дейност на територията на община Ветово, приета с Решение № 309 по Протокол № 29/20.07.2006 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

 

С решение № 47/15.01.2018 г. Административен съд – Русе обяви нищожността на чл. 6, ал. 2, т. 8 от Наредба № 14 за рекламната дейност на територията на община Ветово и отмени текстовете на чл. 34, ал. 2 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Наредба № 14 за рекламната дейност на територията на община Ветово, приета с Решение № 309 по Протокол № 29/20.07.2006 год. на Общински съвет – Ветово:

                

      Чл. 6 (2) Не се допуска рекламирането на:

                       8. Определена религия или религиозна общност.

       Чл. 34 (2) Разрешението за строеж има действие до 6 месеца след датата на издаването му.

      Чл. 36 (1) Компетентните общински органи могат да откажат разполагането на РИЕ в случаите, когато:

                       2. Заявителят е нарушавал системно или грубо изискванията на тази наредба или сключените с общината договори при или по повод разполагането на други РИЕ.

 

          Решението е влязло в сила на 01.02.2018 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 06.02.2018 год.

 

Решение

Декларация

приета с Решение № 400 по Протокол № 45/30.01.2018 год.

Изтегли

           

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО)

на 30.01.2018 г. ( вторник ) от 09:00 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 23.01.2018 г. (вторник) от 09:30 часa

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

Извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО)
на 23.01.2018 г. ( вторник ) от 09:00 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС!!!

 

Уважаеми жители на община Ветово,

В очакване сме на най-светлите и обичани празници - Коледа и Нова година.

Нека ги посрещнем с усмивки, радост и топлина в сърцата.

В тези празнични дни, когато на прага е Новата година,

всички ние си правим равносметка на отиващата си година –

за успехите и пораженията, за радостта и тъгата,

радваме се на всичко хубаво, което ни се е случило,

вземаме поука от грешките си.

Коледа е едно послание към нас хората, което ни напомня,

че трябва да създаваме добро, да правим добро,

за да се чувстваме удовлетворени и спокойни от самите нас.

Всички искаме светът да е различен, копнеем за вълшебства,

за чудеса, дори и вече да не сме деца.

Измина една нелека година.

Но мисля, че колкото и да е трудно, ние успяваме да се борим

с несправедливостта и се борим, за да ви покажем истината.

Надявам се с настъпването на Новата година

нашата община да върви напред, да става по-красиво,

по-привлекателно, по-уютно място за живеене,

защото трябва да я превърнем в община с бъдеще,

благополучие и просперитет.

Нека с добра воля, здрав разум и общи усилия

да подобрим живота в нашата община!

 

Скъпи съграждани,

В  навечерието на Новата година приемете

моите сърдечни пожелания за много здраве,

любов и благоденствие.

Нека Новата година да влезе във вашите домове

с много късмет, лично и семейно щастие, мир и любов,

а в Коледната свята нощ всички да отворим

сърцата си за доброта и разбирателство,

благосклонност и човещина, обич и оптимизъм!

Да посрещнем щастливи и уверени в силите си

настъпващата 2018 година!

Нека чудесата да оживеят в магията на празника!

 

От името на Общински съвет – Ветово и от мое име Ви поздравявам

с настъпващите Коледни и Новогодишни празници!

 

Д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет – Ветово

 

           

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Четиридесет и третото)
на 21.12.2017 г. ( четвъртък ) от 13:30 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

Извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО)
на 14.12.2017 г. ( четвъртък ) от 09:00 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 14.12.2017 г. (четвъртък) от 09:30 часa

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

            В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи

Проект

на

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Община Ветово

Вносител на предложението е д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет-Ветово.

 

Всички заинтересовани лица в 30 - дневен срок от публикуването на това съобщение могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детските градини на територията на Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 06.01.2018 година.

           Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в  деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Отвори

            В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи

Проект

на

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово

Вносител на предложението е д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет-Ветово.

 

Всички заинтересовани лица в 30 - дневен срок от публикуването на това съобщение могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 04.01.2018 година.

           Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в  деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Отвори

           

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Четиридесет и първото)
на 30.11.2017 г. ( четвъртък ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД