E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

Извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (Тридесет и четвъртото)
на 21.07.2017 г. ( петък ) от 09:00 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 21.07.2017 г. (петък) от 09:30 часа

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

            В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи

Проект

на

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за управление на общинските пътища в Община Ветово

Вносител на предложението е д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет-Ветово.

 

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за управление на общинските пътища в Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 27.07.2016 година.

           Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в  деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Отвори

            Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 22 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищната възраст в детските градини и училищата на територията на община Ветово

 

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 21 от Наредба № 22 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищната възраст в детските градини и училищата на територията на община Ветово, приета с Решение № 204 по Протокол № 18/28.09.2016 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

 

С решение № 21/31.05.2017 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 21 от Наредба № 22 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищната възраст в детските градини и училищата на територията на община Ветово, приета с Решение № 204 по Протокол № 18/28.09.2016 год. на Общински съвет – Ветово:

                

Чл.21. Родителите/настойниците са длъжни да представят документ за платени такси в приемната общинска детска градина. Липсата на такъв документ е основание детето да не бъде записано в приемната детска градина.

 

          Решението е влязло в сила на 17.06.2017 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 28.06.2017 год.

 

Решение

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Тридесет и третотото)
на 30.06.2017 г. ( петък ) от 13:00 часа
в заседателната зала на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Сеново, ул. „Хр. Ботев“ № 19, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС!!!

 

 

Скъпи братя и сестри,

Днес е свещеният за мюсюлманите празник Рамазан Байрам.

Пожелавам на всички вас по света и вашите семейства, здраве, щастие и берекет.

Нека Всевишният Аллах да приеме ибадета ви през изминалия месец Рамазан и да ви възнагради.

Нека не забравяме в такъв ден за по-бедните, за сираците, за болните... и от сърце да покажем състрадателност, да помогнем, да простим и поискаме прошка!

 

От името на Общински съвет – Ветово и лично от мое име

сърдечно ви поздравявам със светлия празник Рамазан Байрам!

 

Д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет – Ветово

 

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

Извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (Тридесет и второто)
на 23.06.2017 г. ( петък ) от 09:00 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 23.06.2017 г. (петък) от 09:30 часа

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Днес, 15.06.2017 год., кметът на Община Ветово уволни дисциплинарно Юзлем Лютфиева – специалист „Канцелария, протокол, Общински съвет“, погазвайки за пореден път законите на Република България.

Съгласно чл. 29а от ЗМСМА работата на Общинския съвет се подпомага и осигурява от звено в общинската администрация, а служителите му се назначават и уволняват от кмета на общината ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

Горното действие ярко илюстрира манталитета и поведението на самозабравилия се феодал. Същото не може да бъде подминато без внимание от страна на Общински съвет – Ветово.

 

Заповед

 

 

Д-р МЕХМЕД МЕХМЕД,

Председател на Общински съвет - Ветово

 

 

        

 

            Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово

 

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 28, ал. 3, т. 1 от Раздел II на Глава II „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение“ и чл. 40-44 от Раздел V „Такси за добив на кариерни материали“ на Глава II от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, приета с Решение №457 по Протокол №34/29.01.2003 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

 

С решение №6/24.04.2017 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 28, ал. 3, т. 1 от Раздел II на Глава II „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение“ и чл. 40-44 от Раздел V „Такси за добив на кариерни материали“ на Глава II от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, приета с Решение №457 по Протокол №34/29.01.2003 год. на Общински съвет – Ветово:

         

        Чл. 28.(3) Разрешителното се отнема и съоръженията се премахват в случаите, когато:

                     1. лицето не заплати дължимата месечна такса;

         Чл. 40. (1) Таксите се заплащат за добив на кариерни материали, включително добивани от дъното на водоеми.

         (2) Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, които добиват кариерни материали.

      (3) Лицата, на които е предоставена концесия, включваща и добив от съответното находище, не дължат такси по този раздел.

       Чл. 41. Таксите се определят поотделно за всеки вид кариерен материал върху брутния добив на куб.м. или на тон:

1. по регистрите на производството, които всяка кариера води задължително:

2. по количествата във временните или еднократните разрешения за добив на кариерните материали.

          Чл. 42. Размерът на таксите се определя по отделно за всеки вид, както следва:

            1. за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра – 0,45 лв. на 1 куб.м.;

            2. за кварцов пясък за стъкларство и пясък за чистене на метални предмети – 1,20 лв. на тон;

       3. за пясъчно-глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка – 2,70 лв. на 1 куб.м.;

            4. за глина – 1,20 лв. на 1 куб.м.;

            5. за леярна пръст – 0,60 лв. на 1 куб.м.;

           6. за ломен, трошен и мозаичен камък от седиментни, еруптивни, пясъчни и други скали – 0,45 лв. на 1 куб.м.;

          7. за обикновени камъни от варопясъчници, варовици, травертити, доломити, мрамори, арагонити, черупчести варовици, конгломерати и други за вътрешна и външна облицовка – 0,90 лв. на 1 куб.м.;

            8. за варовици, мергели, калцити за добиване на вар – 0,45 лв. на 1 куб.м.

        9. за варовици, мергели, глинесто-песъчливи материали за добиване на цимент – 0,45 лв. на 1 куб.м.

            10. за камъни за добиване на:

            а) павета – 0,60 лв. на 1 куб.м.

            б) валяци, воденични камъни, точила, брусове – 2,40 лв. на 1 куб.м.

        в) цокли, корнизи, стъпала и други от пясъчници, трохиди, мергели, мрамори и други от седиментни скали – 0,90 лв. на 1 куб.м.

            г) цокли, корнизи, стъпала и други от гранити, сиемити, базалти, диорити, риолити, андезити и други от твърди еруптивни скали – 1,20 лв. на 1 куб.м.

            д) плочи за тротоари и покриви – 0,45 лв. на 1 кв.м.

            Чл. 43. Таксите се заплащат:

            1. ежемесечно - в случаите по чл.41, т.1;

            2. преди добива на кариерните материали в случаите по чл.41, т. 2.

Чл. 44. Таксите по чл.43, т.1 се внасят в приход на общинския бюджет по местодобиването на кариерния материал до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е добит.

          Решението е влязло в сила на 12.05.2017 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 23.05.2017 год.

 

Решение

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Тридесет и първото)
на 29.05.2017 г. ( понеделник ) от 09:30 часа
в залата на Младежки дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 22.05.2017 г. (понеделник) от 09:30 часа

в залата на Младежки дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Тридесето)
на 28.04.201г. ( петък ) от 09:30 часа
в клуб "Окей", в село Смирненски, ул. „Дунав” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 21.04.2017 г. (петък) от 09:30 часа
в заседателната зала на втори етаж,
находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2
при следния проект за
 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Двадесет и девето)
на 30.03.201г. ( четвъртък ) от 09:30 часа
в Пенсионерски клуб, в град Глоджево, ул. „Димитър Благоев” № 40А, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 23.03.2017 г. (четвъртък) от 09:30 часа
в заседателната зала на втори етаж,
находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2
при следния проект за
 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ветово

 

СВИКВАМ

извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (Двадесет и осмо)
на 06.03.2017 г. ( понеделник ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Двадесет и седмото)
на 27.02.2017 г. ( понеделник ) от 09:30 часа
в залата на Младежки дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 20.02.2017 г. (понеделник) от 09:30 часа
в заседателната зала на втори етаж,
находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2
при следния проект за
 

ДНЕВЕН РЕД

            В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи

Проект

на

Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Ветово

Вносител на предложението е д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет-Ветово.

 

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 11.03.2016 година.

           Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в  деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Отвори