E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство, 
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 23.11.2017 г. (четвъртък) от 09:30 часа

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

Извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (ЧЕТИРИДЕСЕТОТО)
на 07.11.2017 г. ( вторник ) от 12:00 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

чл. 4, ал. 4 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Решение № 369 по Протокол № 38/28.09.2017 г. на Общински съвет - Ветово

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Тридесет и девето)
на 27.10.2017 г. ( петък ) от 10:30 часа
Конферентната зала на хотел „ЛОНГ БИЙЧ РЕЗОРТ И СПА“,  Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 20.10.2017 г. (петък) от 09:30 часа

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

            Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово

 

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 4; чл. 21, ал. 5 в частта "не са декларирани като основно жилище" и чл. 36, ал. 2 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово, приета с Решение № 457 по Протокол № 34/29.01.2003 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

 

С решение № 13/08.08.2017 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 2, ал. 1, т. 4; чл. 21, ал. 5 в частта "не са декларирани като основно жилище" и чл. 36, ал. 2 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово, приета с Решение № 457 по Протокол № 34/29.01.2003 год. на Общински съвет – Ветово:

                

      Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси:

                       4. за добив на кариерни материали;

       Чл. 21. (5) Не се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депо за имотите, които не са декларирани като основно жилище, няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в Общината /Кметството/ от 1 юни до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.

      Чл. 36. (2) За целодневни детски градини и ясли размерът на таксите се определят според дохода на член от семейството, както следва:

                        1. Доход до 150,00 лв. – 25,00 лв.

                        2. Доход от 150,00 лв. до 250,00 лв. – 30,00 лв.

                        3. Доход над 250,00 лв. -  35,00  лв.

 

          Решението е влязло в сила на 27.09.2017 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 03.10.2017 год.

 

Решение

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Тридесет и осмото)
на 28.09.2017 г. ( четвъртък ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 21.09.2017 г. (четвъртък) от 09:30 часа

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Pozdravitelen adres 15.09.2017

Писмо от АДФИ за резултатите от извършената финансова инспекция на Община Ветово злоупотреби за стотици хиляди левове от кмета на общината.

 

Писмо

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС!!!

 

 

УВАЖАЕМИ МЮСЮЛМАНИ,

По случай свещения за мюсюлманите празник Курбан Байрам Ви поздравявам най-сърдечно!

Празникът е време за радост, но и за размисъл както за земния, така и за отвъдния живот. Курбан байрам е характерен с курбаните, които се принасят в жертва в името на Аллах. Смисълът на курбана не се състои в коленето на животното, нито в неговата кръв, нито пък в месото му. Целта на курбана се изразява в боязънта пред Аллах и подчинението на Неговата повеля, наяве излиза истината, че ние сме господари само на земята, но в същото време се разбира и истината, че въпреки достойното място на човека във вселената, той не е абсолютен господар. И хората имат Господар, който е господарят на всичко. Той е, който заслужава преклонение и в Негово име се вършат всички добри дела. Той е абсолютният Владетел, който се разпорежда според волята си.

Курбан Байрам е време за равносметка и размисъл, в което мюсюлманите проявяват състрадание и щедрост към хората, независимо каква религия изповядват, празник, който по традиция събира на една трапеза роднини и близки, за да си поискат и дадат взаимно прошка.

Убеден съм, че проявата на доброта и любов, човещина и милосърдие, на които учи ислямската религия, стои в моралните устои на всяка вяра, което е основа за взаимното уважение и толерантност между всички нас.

Нека големият празник Курбан Байрам, донесе здраве и благоденствие в домовете Ви. Обичта и разбирателството, радостта и веселието да посетят всички Вас в тези празнични дни!

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!

 

От името на Общински съвет – Ветово и лично от мое име

сърдечно ви поздравявам със светлия празник Курбан Байрам!

 

Д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет – Ветово

 

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

Извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (Тридесет и седмото)
на 04.09.2017 г. ( понеделник ) от 09:30 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Тридесет и шестото)
на 28.08.2017 г. ( понеделник ) от 09:30 часа
в залата на Информационния център, в село Писанец, ул. „Трети март” № 47, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 21.08.2017 г. (понеделник) от 09:30 часа

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

            ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

          Поради извършване на нераглементирани ремонтни дейности в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, 35- то заседанието на Общински съвет – Ветово не може да се проведе. Въпреки, че е уведомен своевремено, кмета на общината не е осигурил необходимите условия за нормално провеждане на заседанието. Обявявам нов час и място за провеждане на заседанието.

        Тридесет и петото редовно заседание на Общински съвет - Ветово ще се проведе на 28.07.2016 година от 9:45 часа в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2.

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Тридесет и петото)
на 28.07.2017 г. ( петък ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

Извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (Тридесет и четвъртото)
на 21.07.2017 г. ( петък ) от 09:00 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 21.07.2017 г. (петък) от 09:30 часа

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

            В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи

Проект

на

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за управление на общинските пътища в Община Ветово

Вносител на предложението е д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет-Ветово.

 

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за управление на общинските пътища в Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 27.07.2016 година.

           Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в  деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Отвори

            Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 22 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищната възраст в детските градини и училищата на територията на община Ветово

 

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 21 от Наредба № 22 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищната възраст в детските градини и училищата на територията на община Ветово, приета с Решение № 204 по Протокол № 18/28.09.2016 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

 

С решение № 21/31.05.2017 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 21 от Наредба № 22 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищната възраст в детските градини и училищата на територията на община Ветово, приета с Решение № 204 по Протокол № 18/28.09.2016 год. на Общински съвет – Ветово:

                

Чл.21. Родителите/настойниците са длъжни да представят документ за платени такси в приемната общинска детска градина. Липсата на такъв документ е основание детето да не бъде записано в приемната детска градина.

 

          Решението е влязло в сила на 17.06.2017 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 28.06.2017 год.

 

Решение

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Тридесет и третотото)
на 30.06.2017 г. ( петък ) от 13:00 часа
в заседателната зала на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Сеново, ул. „Хр. Ботев“ № 19, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД