E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083


РЕШЕНИЕ №401 Прието с Протокол №45/30.01.2018 год. 

 

Решение:

РЕШЕНИЕ №401

                    Приложение

Относно:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.
Предложение:

Предложение по т.4 от Дневния ред

Приложение 1

Приложение 2

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

Влязло в

сила на :

  

 30.01.2018 г. 

Разгледано на

комисии на :

 23.01.2018 г. 


Назад