E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 

Име на проекта на нормативния административен акт

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Доклад към проекта на нормативния административен акт

Мотиви и Докалад към Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Предложение Предложение
Сигнатура  ОбС-ДЗ-40
Дата на постъпване 02.03.2023 г. 
Вносители  д-р Мехмед Мехмед - кмет на Община Ветово
Разпределение по комисии
Постъпили възражения, становища и предложения  


Назад