E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 

Име на проекта на нормативния административен акт

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на територията на община Ветово

Доклад към проекта на нормативния административен акт

Мотиви и Доклад към Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на територията на община Ветово

Предложение Предложение
Сигнатура ОбС-ДЗ-98
Дата на постъпване 15.06.2023 г. 
Вносители Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово
Разпределение по комисии
Постъпили възражения, становища и предложения  


Назад