E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 

Име на проекта на нормативния административен акт

Проект  на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Ветово

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Доклад към проекта на нормативния административен акт

Мотиви към Проекта на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Ветово

Предложение Предложение
Сигнатура  
Дата на постъпване  
Вносители  д-р Мехмед Мехмед - кмет на Община Ветово
Разпределение по комисии  
Постъпили възражения, становища и предложения  


Назад