E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

НАРЕДБА №12 

 ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТВЪРДИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО, ВЪВЕЖДАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

/Прието с Решение № 78 по Протокол № 8/27.07.2004 г. ./

 ИзтеглиНазад