E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

НАРЕДБА №19

СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО 

 

           (Настоящата Наредба е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл.37и-чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с Решение № 57 по Протокол № 4 от 20.02.2012 година на Общински съвет – Ветово; изм. и доп. с Решение № 72 по Протокол № 5 от 30.03.2012 г.)

 

 ИзтеглиНазад