E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

НАРЕДБА №10

ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД И ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД

 

         (Наредбата е приета от Общински съвет - Ветово, с Решение № 311 по Протокол №29 от 20.07.2006 год., взето  на основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост/, изм. и доп. с Решение №480 по Протокол №42/13.09.2007 г.; изм. и доп. с Решение №313 по Протокол №23 / 27.02.2009 г.; изм. и доп. с Решение №652 по Протокол №47 / 11.02.2011 г.)

 Изтегли

 

изменена с Решение № 39/11.07.2019 г. по адм. дело № 346/2019 г. на Административен съд - Русе

 ИзтеглиНазад