E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 Д-р Мехмед Хасан Мехмед

Председател на ОбС-Ветово

Mehmed Mehmed

 Димитър Денев Димитров

Заместник - Председател на ОбС-Ветово

Председател на група съветници от ПП"ГЕРБ"

Denev

Баки Басри Солак

Председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих

 Председател на група съветници от ПП"ДПС"

Baki

Нежля Реджебова Ислямова

Председател на ПК по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт

Nejlya

 

Д-р Ибрям Халилов Караманов

Председател на ПК по селско стопанство, екология и опазване на околната среда

Karaman

 Бюлент Руфатов Салимов

Председател на ПК по етика и установяване на конфликт на интереси

Byulent