E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 инж. Петко Ахмаков

Председател на ОбС-Ветово

 

 Баки Басри Солак

Заместник - Председател на ОбС-Ветово

Baki

Баки Басри Солак

Председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих

 

Baki

Нежля Реджебова Ислямова

Председател на ПК по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет


Nejlya

 

 Гюнейт Исметов Тюлеовлуев

Председател на ПК по селско стопанство, екология и опазване на околната среда

 

 Идириз Мохаремов Панджаров

Председател на ПК по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство

 

 Недялка Петрова Паригвоздева

Председател на ПК по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт

 

 Бюлент Руфатов Салимов

Председател на ПК по етика и установяване на конфликт на интереси


Byulent