E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД  

 

 1. Решение на общински съвет Ветово за одобряване на проектобюджета за 2024 г. и на актуализираните  бюджетни прогнози за 2025 и 2026 г. на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

2. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ II-54 в квартал 13 по регулационния план на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, община Ветово, област Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

3. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.190.3-100 /стар №190003/, с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност "Чий коджа баир", ЕКАТТЕ 15151, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г.

           Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

4. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подобрен устойствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за "Нова част на ВЕ (Взъдушен електропровод) 110 kV "Каменово", собственост на  "Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

5. Разни.

6. Изказване на граждани.Назад