E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 ДНЕВЕН   РЕД

    

1.Приемане на бюджета на  Община Ветово за 2023 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

2.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за търговската дейност в Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

3.Определяне на представител за предстоящото извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД-Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

4.Разни.

5. Изказвания на граждани.

 

 

Председател на ОбС:    /п/

             /Инж. Петко Ахмаков/

  Назад