E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

  

1. Приемане на Наредба за изменение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

2. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.190.3-31 /стар №190003/, с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност "Чий коджа баир", ЕКАТТЕ 15151, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

3. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №67578.69.153/стар №000153/, с начин на трайно ползване "Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение", находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, местност "Арпалъка", ЕКАТТЕ 67578, актуван с АЧОС №3363 от 20.01.2023 г. 

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

4. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №67578.69.153/стар №000153/, с начин на трайно ползване "Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение", находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, местност "Арпалъка", ЕКАТТЕ 67578, актуван с АЧОС №3363 от 20.01.2023 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

5. Одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66229.276.268, местност "Дъбака" в землището на гр.Сеново, общ. Ветово, обл. Русе

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

6. Одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66229.80.20, местност "Дъбака" в землището на гр.Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.  

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

7. Одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66229.80.18, местност "Дъбака" в землището на гр.Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

8. Одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66229.80.17, местност "Дъбака" в землището на гр.Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.  

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

9. Одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66229.80.9902, местност "Дъбака" в землището на гр.Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.  

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

10. Одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66229.80.24, местност "Дъбака" в землището на гр.Сеново, общ. Ветово, обл. Русе. 

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

11. Одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66229.80.21, местност "Дъбака" в землището на гр.Сеново, общ. Ветово, обл. Русе. 

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

12. Одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66229.80.9908, местност "Дъбака" в землището на гр.Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66229.80.9906, местност "Дъбака" в землището на гр.Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.  

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

14. Одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66229.276.265, местност "Дъбака" в землището на гр.Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

15. Одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66229.80.9905, местност "Дъбака" в землището на гр.Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

 

16. Разни.

17. Изказвания на граждани

Председател на ОбС:    /п/

          /Инж. Петко Ахмаков/

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКЛАДНИ 

 

Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.190.3-19 /стар №190003/, с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност "Чий коджа баир", ЕКАТТЕ 15151, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

Решение за сключване на Меморандум за сътрудничество между Община Ветово и Община Гюргево, Румъния.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

Обособяване на горски път в имот с идентификатор 67578.95.26, находящ се в землището на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, Област Русе.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

Даване съгласие за кандидатстване по Покана 2 - Състезателната покана за проекти, посветена на Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели (СЦ) 2.4 „Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи ” и 2.7 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“ по Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg VI-A Румъния – България 2021-2027 г.“. 

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Офис-клуб №2“ с площ от 21 кв.м., разположен на втория етаж в „Сграда за културни мероприятия“, находящ се в УПИ VII, кв.160 по плана на град Ветово.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

Приемане на дарение от „КАОЛИН“ ЕАД.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

Утвърждаване на непълни паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2023/2024 година.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Офис“ с площ 19 кв.м., „Зала за конференции“ с площ 17 кв.м., „Сервизно помещение“ с площ 7 кв.м. и „Фоайе“ с площ 18 кв.м. разположени в Масивна едноетажна сграда „Лечебно заведение“, находяща се в ПИ 643, кв.163 по плана на град Ветово на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака“ („МИГ Ветово-Цар Калоян-Опака“).

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община ВетовоНазад