E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

  

1. Определяне представител за предстоящо извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.

Вносител: инж. Петко Ахмаков – Председател на Общински съвет – Ветово

 

 

Председател на ОбС:    /п/

          /Инж. Петко Ахмаков/

 Назад