E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

  

1. Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение за управление на отпадъците на Община Ветово за 2022 - 2028 г.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

2. Одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) -  План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 10803.224.38, местност "Чината" в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

3. Одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) -  План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 10803.227.25, местност "Леската" в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

4. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем част от недвижим имот - публична общинска собственост, с площ от 1 кв. м за поставяне на 1 брой кафе-автомат в УПИ I, квартал 20, по плана на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

5. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаван за отдаване под наем на част от поземлен имот 67578.69.153 /стар № 000153/, с начин на трайно ползване "Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение", находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, местност "АРПАЛЪКА", ЕКАТТЕ 67578, с актуван АЧОС № 3363/20.01.2023 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

6. Приемане на "Общинска програма за закрила на детето" за 2023 г., изготвена и приета от Комисията за закрила на детето в Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

7. Определяне представител на Община Ветово в извънредното общо събрание на УМБАЛ "КАНЕВ" АД, град Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

8. Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на територията на община Ветово, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране на общинско и областно ниво.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

9. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подборен устройствен план (ПУП) - Парцелен план (ПП) на ВЕ (Въздушен електропровод) 20 kV "Чукура" и ВЕ 20 kV "Писанец", землище Ветово, община Ветово, собственост на "Електроразпределение Север" АД.

          Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

10. Решение на ОбС – Ветово за одобряване на бюджетна прогноза за периода 2023-2026 г., за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

11. Решение на ОбС – Ветово за приемане на разчет за капиталови разходи – 2023 година.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

12. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

13. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

 

14. Разни.

15. Изказване на граждани.

 

Председател на ОбС:    /п/

             /Инж. Петко Ахмаков/

 

Допълнителни докладни след срокаНазад