E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

  

1. Учредяване на право на прокарване на трасе за ел. кабел от Трафопост "Т-1 Писанец", находящ се в ПИ 501.339, кв.30 по плана на село Писанец, ЕКАТТЕ 56441, Община Ветово до УПИ VIII-309, кв.31 по плана на село Писанец, ЕКАТТЕ 56441, Община Ветово, и преминаващ през имоти - публична общинска собственост, находящ се в село Писанец, ЕКАТТЕ 56441, Община Ветово, с обща площ 168 кв.м.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

2. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.506.3 /стар №506003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност „Арпалък“, ЕКАТТЕ 15151, актуван с АЧОС №3358/06.12.2022 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

3. Приемане на Годишен план за паша на пасищни животни на територията на Община Ветово за 2023/2024 стопанска година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

4. Предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

5. Осигуряване на собствено финансиране за изработване на проект на Общ устройствен план на Община Ветово.

                                         Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

6. Определяне на представител за предстоящо редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията на ВиК на обособената територия за съгласуване и утвръждаване отчета за 2022 год. и проекта за бюджет за 2023 год.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

7. Създаване  на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Ветово.

Вносител: Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово

8. Закупуване на трактор "Беларус 1025.2 (4x4)" за нуждите на "Ветовска гора" ЕООД.

Вносител: инж. Пламен Славчев - управител на "Ветовска гора" ЕООД

9. Закупуване на камион Щаер 4x4.

Вносител: инж. Пламен Славчев - управител на "Ветовска гора" ЕООД

10. Ценоразпис  за минимални цени на дървесина  по сортименти от временен склад в ОГТ на Община Ветово, считано от 01.04.2023 година.

Вносител: инж. Пламен Славчев - управител на "Ветовска гора" ЕООД

11. Разни.

12. Изказвания на граждани.

Председател на ОбС:    /п/

             /Инж. Петко Ахмаков/

 

Допълнителни докладни след срока

 

Приемане на разчет за дофинансиране на НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1909 г.", гр. Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община ВетовоНазад