E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 ДНЕВЕН   РЕД

    

1. Корекция по бюджета на община Ветово в местна дейност за финансиране на капиталовите разходи през 2022 година, съгласно ФО 46/11.08.2022 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

2. Разни.

3. Изказвания на граждани.

 

 

Председател на ОбС:    /п/

             /Инж. Петко Ахмаков/

 

 

Допълнителни докладни след срока

 

Определяне представител за предстоящо Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.

Вносител: инж. Петко Ахмаков – Председател на Общински съвет – ВетовоНазад