E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 ДНЕВЕН   РЕД

    

1. Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025 г. на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

2. Определяне на числеността на Доброволното формирование „Аварийно-спасителна група“ на Община Ветово с номер за страната Р-173-01.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

3. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на част от имот с идентификатор № 39832.120.185 (стар №120185) по КККР, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, находящ се в землището на село Кривня, ЕКАТТЕ 39832, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

4. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-641 в квартал 75 по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

5. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот № 15151.506.3 (стар № 506003), с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност  „Арпалък“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

6. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот с идентификатор № 15151.39.15 (стар № 039015) по КККР, начин на трайно ползване „Нива“, находящ се в землището на град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, община Ветово, местност „Кирезли харман“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

7. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 67578.75.3, находящ се в село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, община Ветово, местност „Арпалъка“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

8. Стартиране на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ площ от 18.00 (осемнадесет) кв. м., за поставяне на преместваем обект – гаражна клетка по чл. 56 от ЗУТ, находящ се в УПИ I, кв. 3 по плана на град Сеново, община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

9. Корекция по бюджета на Община Ветово в частта на държавни дейности в разходната част, местни дейности в разходната част и в разчета на финансиране на капиталовите разходи през 2022 година.

         Допълнение към предложението

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

10. Приемане на Актуализирана програма за реализация на Плана за интегрирано развитие на Община Ветово за периода 2021-2027 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

11. Кандидатстване на Община Ветово по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-7.017 – улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

12. Кандидатстване за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год., с проект „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО“ по процедура № BG06RDNP001-7.020 – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

13. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина и списък с отделите и подотделите, предвидени за сеч през 2023 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

14. Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Ветово.

Вносител: инж. Петко Ахмаков – Председател на Общински съвет – Ветово

15. Разни.

16. Изказвания на граждани.

 

 

Председател на ОбС:    /п/

             /Инж. Петко Ахмаков/Назад