E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

     1. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ площ от 1 кв. м., за поставяне на АТМ устройство в Пристройска към Административна сграда на Общинска администрация, находящ се в УПИ II, кв. 174 по плана на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

 

 

 

 

Председател на ОбС:

             /Инж. Петко Ахмаков/

 

 

 

 

     Назад